ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via de webshop, tenzij anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.
 
Artikel 1. Defenities. 
Koper; De natuurlijke of rechtspersoon met wie westsingelhuys.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van lampen, meubelen en/of andere producten en/of diensten.
Overeenkomst; de overeenkomst tussen westsingelhuys.nl en koper voor het leveren van producten en/of diensten.
 
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer. 
't Westsingelhuys
Westsingel 3
NL-3811 BA  Amersfoort
0031(0)33-7505805
 
Bereikbaar Vrijdag                  10.30 - 17.30 uur
                       Zaterdag               10.30 – 17.30 uur
    

E-mail adres info@westsingelhuys.nl
 
Kvk Nummer     09076824
BTW Nummer   NL001870939B46
 
Artikel 3. Toepasselijkheid.
Alvorens een overeenkomst aan te gaan dient de koper deze voorwaarden aandachtig door te lezen.
Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van westsingelhuys.nl verklaart men op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen koper en westsingelhuys.nl opgenomen wordt.
 
Artikel 4. Aanbieding en acceptatie.
Alle offertes door westsingelhuys.nl zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Alle informaties, afbeeldingen en aantallen van westsingelhuys.nl zijn onder voorbehoud van kleur, afmetingen en leverbaarheid.
Overeenkomsten tussen koper en westsingelhuys.nl alsmede wijzigingen op deze overeenkomst  zijn pas geldig vanaf het moment dat de overeenkomst alsmede wijzigingen op deze overeenkomst, schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
In offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op in de overeenkomst genoemde aantallen en /of samenstelling . Indien er wordt afgeweken van de aantallen en/of samenstelling in de offerte alsmede bij nabestellingen geldt automatisch een andere prijs tenzij nadrukkelijk is overeengekomen.
Een verleende korting op basis van een gecombineerde order vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd en zal met het eventueel te crediteren bedrag worden verrekend.
Westsingelhuys.nl heeft het recht de op haar website aangeboden artikelen niet te leveren als blijkt dat na bestelling van dit artikel het via een andere weg reeds is verkocht of is beschadigd of is zoekgeraakt of door overmacht, zie artikel 8 . Indien het betreffende artikel reeds is voldaan zal dit bedrag direct worden  teruggestort.
 
Artikel 5. Wijziging en annulering.
Indien een bestelling door koper niet binnen de gestelde termijn is voldaan (8 dagen) wordt deze order als geannuleerd beschouwd.
Wijzigingen door de koper in de oorspronkelijke overeenkomst betreffende aantallen of samenstelling, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht  kunnen een overschrijding van overeengekomen afleverdatum tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk zal westsingelhuys.nl trachten de oorspronkelijk overeengekomen afleverdatum alsnog na te streven echter kan westsingelhuys.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor het overschrijden van deze datum.
Wijzigingen door de koper in de oorspronkelijke overeenkomst betreffende aantallen of samenstelling, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht  welke hogere kosten met zich meebrengen, dan in de oorspronkelijke overeenkomst mee is of kon worden gerekend, worden koper alsnog (achteraf) extra in rekening gebracht.
In geval van overschrijding van de overeengekomen leverdatum als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst door de koper,ontslaat deze nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal evenmin recht geven op de ontbinding van de overeenkomst en/of tot schade vergoeding. 
Koper vrijwaart westsingelhuys.nl voor aanspraken van derden in geval de oorspronkelijk overeenkomst door koper is/wordt gewijzigd.
 
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst.
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst door westsingelhuys.nl tijdig worden verstrekt. Koper draagt er zorg voor dat betalingen voortvloeiend uit de overeenkomst met westsingelhuys.nl binnen de gestelde termijn worden voldaan.
Westsingelhuys.nl zal de overeenkomst naar vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap dan wel zelf, dan wel door derden laten uitvoeren.
 
Artikel 7. Duur en beëindiging.
Zodra de opdrachtbevestiging door beide partijen is goed bevonden vangt de levertijd aan.
Westsingelhuys.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met westsingelhuys.nl gesloten overeenkomst dan wel algemene leveringsvoorwaarden.
In geval van faillissement van de koper dan wel de koper surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen dan wel de koper anderszins niet het vrije beheer van zijn vermogen heeft, heeft westsingelhuys.nl het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding en  vrijwaart westsingelhuys.nl voor aanspraken van derden.
 
Artikel 8. Levertijd.
Indien niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de overeengekomen leverdatum een uiterste leverdatum betreft, is iedere opgave door westsingelhuys.nl slechts indicatief. Bij het overschrijden van een uiterste levertermijn door westsingelhuys.nl is deze pas dan in verzuim nadat de koper westsingelhuys.nl  schriftelijk en per aangetekende schrijven in gebreke heeft gesteld.
De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door westsingelhuys.nl gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door westsingelhuys.nl mogelijk te maken. Bij niet naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de oorspronkelijk overeengekomen uiterste leverdatum niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijk ingebrekestelling door westsingelhuys.nl nodig is.
westsingelhuys.nl is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. Westsingelhuys.nl zal daarna de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Koper vrijwaart in dit geval westsingelhuys.nl voor aanspraken van derden .
Genoemde bedragen voor verzending zijn altijd inclusief verzekering mits anders vermeld. Indien de koper zichtbare schade aan het product dan wel verpakking constateert dient deze de zending te weigeren.  Blijkt het product te zijn beschadigd,  worden reeds  gedane betalingen binnen redelijke termijn gerestitueerd.
De koper dient zich na het in bezit verkrijgen van het product direct te vergewissen of het juiste product is geleverd alsmede te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk (info@westsingelhuys.nl) binnen 5 werkdagen te worden gemeld. westsingelhuys.nl  zal, tenzij het een uniek product betreft en herstel niet mogelijk is,  een nieuw deugdelijk product leveren..
De nakoming van de overeenkomst door westsingelhuys.nl geldt als deugdelijk als de koper in gebreke is gebleven het onderzoek naar eventuele beschadigingen dan wel de kennisgeving van eventuele beschadigingen schriftelijk binnen de gestelde termijn te doen.
Afwijkingen van kleuren, veroorzaakt door instellingen van een monitor, onder voorbehoud en geven geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst.
 
Artikel 9. Overmacht.
Storingen ten gevolge van overmacht, in de ruimste zin van het woord, welke een normale bedrijfsvoering vertragen en/of onmogelijk maken, ontslaan westsingelhuys.nl van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn.  Dit geeft de koper geen recht op een vergoeding van kosten, schaden of interesten. Evenmin geeft dit de koper recht op ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht stelt westsingelhuys.nl de koper per omgaande op de hoogte. Koper vrijwaart westsingelhuys.nl voor aanspraken van derden in geval de levertermijn door overmacht niet kan worden gerealiseerd.
 
Artikel 10. Prijzen, Tarieven en Kosten.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief  21 % B.T.W., echter exclusief verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Westsingelhuys.nl zal alle prijsverhogingen van producten, diensten, overheidsheffingen alsmede valuta stijgingen welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend waren, afzonderlijk doorberekenen daar waar dit noodzakelijk is om het leveren van producten en/of diensten in de overeenkomst vermeld juist uit te (laten) voeren. 
 
Artikel 11. Betaling.
Alle Online aankopen dienen vooraf per bankoverschrijving of iDeal te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dienen alle andere leveringen/diensten van westsingelhuys.nl per bankoverschrijving te worden voldaan binnen de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn t.w. 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het moment dat koper de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn overschrijdt, is deze zonder daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Is de betalingstermijn overschreden zal westsingelhuys.nl direct  een betalingsherinnering  naar de koper sturen met het verzoek openstaande posten alsnog binnen 5 dagen te voldoen. Mocht betaling door de koper wederom achterwege blijven zal een aanmaning tot betaling van de openstaande posten vermeerderd met administratiekosten t.w. € 20,- worden verstuurd. Zijn openstaande posten na 30 dagen nog niet (volledig) voldaan is de koper vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met € 20,- administratiekosten, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief. Mocht volgens de koper het gefactureerde bedrag onjuist zijn, dient deze dit direct na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te melden bij westsingelhuys.nl. Bij een nieuwe gecorrigeerde factuur geldt een betalingstermijn van 8 daten Netto zonder aftrek van kortingen.


Artikel 12. Afmetingen.
De afmetingen van onze artikelen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld op de artikelpagina. Echter zijn de afmetingen altijd een indicatie en kunnen ze in de praktijk enigszins afwijken van wat op de website vermeld staat. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. 
Zaagmaten (de diameter van het zaag gat voor een inbouwspot) worden globaal gemeten en dienen slechts ter indicatie. Wij raden u aan de plafondgaten voor inbouwspots pas te maken wanneer u de bestelde inbouwspots in uw bezit heeft en ervan overtuigd bent dat u de spots daadwerkelijk wilt gaan gebruiken.

 

Artikel 13. Glaskleuren.

De kleuren van onze artikelen worden zo zorgvuldig mogelijk afgebeeld. Echter kunnen de kleuren op de foto's afwijken van de werkelijkheid. Handgemaakte artikelen en mond geblazen glazen kappen zijn uniek en kunnen onderling verschillen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten als gevolg hiervan. 

Artikel 14. Informatievoorziening
De informatie op onze website, zoals tips, levertijden en artikelomschrijvingen, wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten. 
Onze artikelen worden voortdurend vernieuwd. Het is dus mogelijk dat een artikel enigszins afwijkt van eenzelfde artikel wat reeds eerder bij ons is aangeschaft. 
Wanneer een artikel is uitverkocht proberen wij de verwachte levertijd zo actueel mogelijk te houden op onze website. Dit doen wij in voortdurend overleg met onze fabrikanten. Het is echter mogelijk dat levertijden uitlopen door omstandigheden waar wij helaas geen grip op hebben. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel hebben wij de plicht u van zo accuraat mogelijke informatie te voorzien na overleg met onze fabrikanten. 
Al onze wandlampen en spots worden geleverd zonder snoer, tenzij anders vermeld.


Artikel 15. Klachten.
De koper dient zich na het in bezit verkrijgen van het product direct te vergewissen of het juiste product is geleverd alsmede te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, binnen 5 werkdagen te worden gemeld. (info@westsingelhuys.nl) Westsingelhuys.nl  zal, tenzij het een uniek product betreft en herstel niet mogelijk is,  een nieuw deugdelijk product leveren. Wanneer koper verzuimt eventuele beschadigingen en/of gebreken binnen de hierboven gestelde termijn schriftelijk te melden, alsmede na bewerken en/of wijzigen van geleverde producten dan wel in gebruik heeft gegeven aan derden, vervalt iedere mogelijkheid tot reclamatie.
Westsingelhuys.nl kan  niet aansprakelijk worden gesteld indien er na ontvangst door koper, schade  aan het product ontstaat welke te wijten is aan onoordeelkundig handelen of oneigenlijk gebruik van het product dan wel aan opzet en/of verwijtbaar handelen.
Reclame schort verplichtingen van koper niet op.
 
Artikel 16. Ruilen/retourneren.
Bij levering van producten via de webshop staat het de koper vrij een ontvangen product binnen 14 dagen na ontvangst te ruilen/retourneren. Dit dient te geschieden in oorspronkelijke staat en verpakking ! Vrij van enige gebreken. DE VERPAKKING: de retour te sturen artikelen moeten in originele staat zijn, verpakt in de originele verpakking inclusief de complete originele binnen verpakking. Eventuele beschermende luchtkussenfolie aan de buitenzijde dient ook aanwezig te zijn. De verpakkingsdozen mogen niet zijn beschreven. Kortom: het artikel dient verpakt te zijn zoals het verpakt was op het moment van levering.
Koper dient dit binnen de eerder gestelde termijn schriftelijk bij westsingelhuys.nl te melden. Producten welke retour worden gestuurd, zonder vooraf melding te hebben gemaakt bij westsingelhuys.nl zullen niet worden geaccepteerd. Retour zenden van een product geschiedt voor rekening en risico van de koper.  Westsingelhuys.nl kan eventueel worden verzocht een retourzending te arrangeren, kosten hiervan zullen met het eventueel terug te storten bedrag worden verrekend. Na controle van het product zal het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na terugzending, worden gerestitueerd.  Schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt afgetrokken van het te restitueren bedrag. Mocht de koper na ontvangst een gebrek constateren, anders dan een kleurafwijking (artikel 8) dient deze dit schriftelijk binnen de gestelde termijn te melden (info@westsingelhuys.nl) Retouren geschieden als hierboven vermeldt .
Artikelen welke op maat zijn vervaardigd, dan wel artikelen die op speciaal verzoek zijn besteld zijn uitgesloten van recht op retourneren.
Bij aankoop van producten in de showroom/winkel heeft de consument de mogelijkheid het product binnen 8 dagen te ruilen en bij retour een tegoedbon.


Artikel 17. Garantievoorwaarden.
't Westsingelhuys garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan het artikel worden die door 't Westsingelhuys binnen de garantieperiode kosteloos hersteld. 
U krijgt 1 jaar garantie op uw aankoop, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon. 
Bij vervangingen onder de garantie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn. 
Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen vallen niet onder de garantie. Op lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen en energiezuinige lampen geldt een garantie van 3 maanden. LED lichtbronnen vormen hierop een uitzondering; hierop geldt 1 jaar garantie. 
Indien er sprake is van een ondeugdelijk (defect of beschadigd) product, heeft 't Westsingelhuys het recht om het product te vervangen of te repareren voordat er een plicht bestaat om het aankoopbedrag terug te betalen. 
't Westsingelhuys stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.
De verzendkosten die gemoeid zijn met het vervangen of repareren van een product gekocht via onze webshop westsingelhuys.nl komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van 't Westsingelhuys. Wij vergoeden alleen de standaard verzendkosten van €6,95 of (indien het pakket grote afmetingen heeft) €13,25. 
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
- veranderingen in of aan het artikel die door u of derden zijn aangebracht,
- gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor het artikel is bedoeld,
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
- van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc,
- oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,
- blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
Indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door uzelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

 
Artikel 18. Toepasselijk recht.
Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
 
Artikel  19. Wijzigingen.
Westsingelhuys.nl behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen.